खडेरीका कारण पानीका कुवाहरु सुकेपछि डोटी लडागडामा खानेपानीको समस्या