पहिचानका लागि डोटीमा संगठित हुदै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय